โรงพยาบาลต้องมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการป้องกันและระงับ อัคคีภัยที่ จะเกิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องมีบทบาทตามที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบร่วมกันในการ ดับเพลิง ตลอดจนมีการฝึกซ้อมแผนเพื่อให้มีความรู้ความชํานาญ และมีความพร้อมในการดับเพลิง การ ป้องกันการติดต่อ ลุกลาม การช่วยชีวิต การอพยพผู้ป่วย และลดความเสียหายที่จะเกิ..